Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2015

20:29
8833 6103 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
20:22
Z roku na rok nauczyłem się pragnąć coraz mniej.
— Dino Buzzati - Pustynia Tatarów
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viacytaty cytaty
20:21
Jestem sam. Sam tutaj i sam na świecie. Sam w sercu i sam w głowie. Sam wszędzie przez cały czas, od kiedy pamiętam.
— James Frey
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty

December 25 2014

22:28
Gdybyś był, a nie bywał
Raz na jakiś czas
Byłabym wreszcie czyjaś
Nie bezpańska, aż tak...
— hey
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
19:06
Bo kiedy nie ma Ciebie, niewiele istnieje
Wiem, że tak trzeba, ale kurwa oszaleję teraz
— Buka "Orchidee"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

December 24 2014

04:26
jeśli chcesz
zadzwoń jutro
bez Ciebie 
umieram
— Piotr Tokarz
Reposted fromSabela Sabela viacytaty cytaty
02:27
Nie chce być okłamywana.
Nie chce.
Nie chce.

December 15 2014

17:22
3983 af10
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa

December 10 2014

19:07
5242 014e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa

December 02 2014

20:09
Reposted fromkonwalia konwalia viasamozatrucie samozatrucie
19:48
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viacytaty cytaty

November 28 2014

15:03

November 22 2014

12:52
2277 d208 500
Reposted fromsilarek silarek viasmutnazupa smutnazupa

November 11 2014

19:38
0215 19f9
Reposted fromlavendowy lavendowy viapamietaj pamietaj

November 10 2014

19:50
19:38

November 07 2014

18:48

October 31 2014

20:17
8967 3fd4 500
Reposted fromschiza schiza viacytaty cytaty
20:15
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty

October 29 2014

17:18
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl